Macharovo náměstí

Macharovo náměstí

Po ukončení architektonická soutěže o návrh na úpravu centrálního prostoru "MACHAROVO NÁMĚSTÍ" ve Střešovicích (vyhlášena Usnesením RMČ č. 2899/17 ze dne 10.11.2017, výsledky schváleny Usnesením RMČ č.3145/18 ze dne 17.2.2018), MČ P6 přistoupila na základě tlaku místních komunit k úpravě záměru - náhrada šaten tenisového oddílu (původně staveništní buňky) za novou budovu šaten s klubovou částí, která by zároveň integrovala i vedle stojící trafostanici, další drobné zásahy do povrchů a dosadba vysoké zeleně se předpokládají. V roce 2019 byly zpracovány 2 variantní námětové studie. V roce 2020 byla podepsána smlouva na zpracování PD (2020 – 2021), v roce 2021 probíhalo stavební řízení a dokumentace pro výběr dodavatele. Na přelomu roku 2022 a 2023 byl vysoutěžen dodavatel stavby a dne 15.3.2023 proběhlo předání staveniště a byla zahájena stavba. Předpoklad dokončení je na jaře 2024. Byl objednán autorský dozor, TDS i koordinátor bezpečnosti práce. Kontrolní dny probíhají jednou týdně. Stavba zatím probíhá bez problémů a současně byla připravena studie na rekonstrukci kurtů, která byla odsouhlasena památkáři. Na základě této studie nyní probíhají projektové práce a projednávání povolení stavby, která však bude pouze v dimenzích současného stavu a bude představovat zejména rekonstrukci plotu do původního historického stavu a výměnu povrchů.