Povinně zveřejňované informace

1. Název

Městská část Praha 6

2. Důvod a způsob založení

Městská část Praha 6 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Nadřízeným orgánem je Magistrát hl. m. Prahy. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

3. Organizační stuktura

Organizační řád
Organizační schéma úřadu

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad městské části Praha 6
Československé armády 23
Praha 6
PSČ 160 52

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontakty
Odbory

4.3 Úřední hodiny

Návštěvní dny hlavní budovy Podatelna (v hlavní budově)
pondělí 8:00-18:00 hod. pondělí 8:00-18:00 hod.
úterý úterý 8:00-16:00 hod.
středa 8:00-18:00 hod. středa 8:00-18:00 hod.
čtvrtek čtvrtek 8:00-16:00 hod.
pátek pátek 8:00-14:00 hod.

další viz Kontakty

4.4 Telefonní čísla

ústředna: 220 189 111 další viz Kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

www.praha6.cz

4.6 Adresa podatelny

Československé armády 23, Praha 6, 160 52

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podatelna:  podatelna@praha6.cz
SMS podatelna (SMS ve tvaru "P6 text" zaslaná na číslo 220 189 111
telefon: 220 189 202 (pro případné dotazy), další viz Kontakty

4.8 Datová schránka

bmzbv7c

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a. s.

Název

2000866399/0800

Základní běžný účet

27-2000866399/0800

Výdajový účet

20028-2000866399/0800

Výdajový účet inkasní

19-2000866399/0800

Příjmový účet

30015-2000866399/0800

Příjmový účet daňový

6015-2000866399/0800

Depozitní účet

107-2000866399/0800

Soc. fond obce

1222-2000866399/0800

FRR – účelový fond

1222-2000866399/0800

Dary – účelový fond

9021-2000866399/0800

Zdaňovaná činnost

50016-2000866399/0800

Zóny placeného stání

50032-2000866399/0800

Zóny placeného stání – pokuty

Komerční banka, a. s.

Název

43-4288240297/0100

FRR – účelový fond

35-9415900247/0100

Účet MČ Praha 6 (účet záloh na služby SNEO)

35-8983150267/0100

Účet MČ Praha 6 (účet cizích prostředků SNEO)

35-7003470237/0100

Účet MČ Praha 6 (běžný účet pro platby SNEO)

PPF banka, a. s.

Název

2019030022/6000

FRR – účelový fond

2019030014/6000

Zdaňovaná činnost

Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeni variabilními symboly, které určuje Ekonomický odbor úřadu prostřednictvím věcně příslušného odboru.

Případné platby

  • lze poukázat na bankovní účet,

  • uhradit v pokladně v hotovosti nebo platební kartou,

  • dále lze některé druhy plateb uhradit v platebním automatu v hotovosti nebo platební kartou.

     

Jednotliví plátci a účely plateb jsou rozlišeny variabilními symboly, které určuje Ekonomický odbor úřadu prostřednictvím věcně příslušného odboru.

6. IČO

00063703

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00063703

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočtové výhledy

9. Žádosti o informace

Místo

Způsob

Kontakty

ústně => osobně či telefonicky

písemně => individuální podání,

na formuláři zpracovaném ÚMČ,

elektronickou poštou, prostřednictvím Internetu
 

Databáze poskytnutých informací

10. Příjem podání a podnětů

Podání a podněty

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů
Současně je relevantní přehled uveden na konci každého textu, popisujícího činnost konkrétního odboru.
Veškeré předpisy a vyhlášky vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce hl. m. Prahy jsou k nahlédnutí v Informační kanceláři Úřadu m. č. Praha 6, Československé armády 23, Praha 6

11.2 Vydané právní předpisy

nejsou

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nadřízený orgán dosud nerozhodoval o stížnosti, jejímž předmětem by byla výše odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 InfZ.

MHMP 529868-2019.pdf

MHMP 734187-2018.pdf

MHMP 932728-2018.pdf

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzorová licenční smlouva.doc

13.2. Výhradní licence

-||-

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy

15. Užitečné odkazy na služby portálů státní správy