Tajemník

Tajemník je nadřízený všem zaměstnancům městského úřadu a je vedoucím úřadu. Plní vůči zaměstnancům úřadu úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele dle Zákoníku práce. Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a rady s hlasem poradním a plní úkoly uložené mu zastupitelstvem, radou a starostou.

Detail odboru

Kancelář tajemníka

Servisní útvar, který zajišťuje bezpečný a efektivní chod úřadu, řídí personální politiku a stará se o činnost zaměstnanců. Připravuje a vydává vnitřní předpisy související s řízením a organizací práce. Koordinuje agendu krizového řízení.

Detail odboru

Kancelář starosty

Organizuje agendu vyplývající z činnosti radních, zastupitelů a tajemníka úřadu. Zajišťuje chod sekretariátů starosty, místostarostů, radních a dalších uvolněných členů zastupitelstva a činnosti související se zahraničními vztahy. Komunikuje s médii a veřejností.

Detail odboru

Odbor kultury, sportu a volného času

Spravuje dotace a realizuje projekty v oblasti kultury, sportu a volného času.

Detail odboru

Ekonomický odbor

Spravuje finance, daně, poplatky a jiná peněžní plnění. Plní úlohu plánovacího místa, připravuje rozpočet. Provádí ekonomické analýzy a sestavuje rozbory výsledků hospodaření.

Detail odboru

Odbor územního rozvoje

Připravuje koncepci rozvoje území městské části, zpracovává podklady pro strategický a územní plán hlavního města, řeší žádosti o změnu. Je gestorem střednědobého plánu investic. Připravuje vybrané rozvojové projekty. Stará se o pomníky a pamětní desky.

Detail odboru

Odbor sociálních věcí

Zajišťuje sociální služby svým občanům, poskytuje jim podporu a informuje o možnostech sociální i zdravotní péče. Věnuje se sociálně-právní ochraně dětí. Má na starost preventivní činnost. Spolupracuje s LDN, Pečovatelskou službou a PRO 6.

Detail odboru

Odbor vnitřních věcí

Zajišťuje výkon přenesené působnosti na úseku matrik, změn jmen a příjmení, státního občanství, voleb, referend a dalších agend na úseku všeobecné správy vnitřních věcí státu. Projednává přestupky na svěřených úsecích. Zajišťuje oceňování významných životních událostí občanů.

Detail odboru

Odbor školství

Zpracovává koncepci základního školství na území MČ Praha 6. Zajišťuje financování provozu základních a mateřských škol, včetně školních družin a školních jídelen. Komunikuje s rodiči.

Detail odboru

Odbor výstavby

Zajišťuje činnost v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu. Vydává stanoviska pro ostatní orgány státní správy, příp. státní orgány. Řeší investiční záměry na spravovaném území.

Detail odboru

Odbor správy majetku

Eviduje a nakládá s nemovitým i movitým majetkem hlavního města, svěřeným městské části. Spravuje domovní a bytový fond, nebytové prostory, pozemky. Kontroluje hospodaření akciové společnosti SNEO, a.s.

Detail odboru

Živnostenský odbor

Vyřizuje ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, vydává fyzickým a právnickým osobám výpisy ze živnostenského rejstříku, přijímá změny údajů. Provádí kontrolu povinností stanovených živnostenským zákonem.

Detail odboru

Odbor dopravy a životního prostředí

Vykonává státní správu na úseku silničního hospodářství a ochrany složek životního prostředí. Pečuje a spravuje veřejnou zeleň, veřejná prostranství a komunikační plochy. Připravuje investiční záměry.

Detail odboru

Odbor služeb

Poskytuje ucelený servis v oblasti poskytování služeb občanům – ověřování listin a podpisů, konverze dokumentů, CZECH POINT. Zajišťuje provoz Informačních kanceláří a mobilní radnice.

Detail odboru

Právní odbor

Zajišťuje komplexní výkon právní agendy ÚMČ, provádí legislativní činnost a metodicky řídí právní činnost ostatních odborů ÚMČ. Zajišťuje právní zastoupení MČ Praha 6 v řízení a jednání před soudy a jinými orgány. Zajišťuje administrativní stránku zadávání veřejných zakázek pro celý ÚMČ.

Detail odboru

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Vystavuje občanské průkazy a cestovní doklady, provádí v nich potřebné změny. Zpracovává údaje vedené v informačním systému pro Ministerstvo vnitra a užívá údaje z informačního systému o obyvatelích.

Detail odboru

Odbor významných investic

Zajišťuje jednání, koordinaci a odpovídá za obsah a plnění kontribučních smluv s investory.

 

Zajišťuje přípravu a organizování vybraných rozvojových a investičních záměrů MČ Praha 6 do úrovně územního řízení, stavebního povolení či realizace, jejichž předmětem je stavební pořízení nemovitých věcí nebo jejich technické zhodnocení.

Detail odboru

Odbor přestupkového řízení

Zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Detail odboru