Etický kodex zastupitele ke stažení ve formátu PDF

Přehled zastupitelů, kteří se přihlásili k etickému kodexu ke dni 9.2.2024 ke stažení ve formátu PDF

Preambule

My, členové Zastupitelstva městské části Praha 6 (dále jen „ZMČ“), vnímáme výkon mandátu člena

ZMČ jako veřejnou službu občanům, od kterých jsme získali důvěru i právo zastupovat je při správě Městské části Praha 6 (dále jen „MČ“). Ve své činnosti po dobu výkonu mandátu se řídíme slibem člena ZMČ. Hlásíme se k morální i právní odpovědnosti za své konání po dobu výkonu mandátu člena ZMČ a dobrovolně se ve své práci řídíme, mimo jiné, i tímto Etickým kodexem.

Článek 1

Obecná pravidla

 1. Člen ZMČ (dále jen „zastupitel“) je zodpovědný za výkon svého mandátu všem občanům MČ.

 2. Zastupitel dbá na to, aby vykonával svoji funkci aktivně a bezúhonně, v souladu s ústavním pořádkem, zákony a dalšími právními předpisy České republiky a v souladu se svým svědomím.

 3. Zastupitel při výkonu své funkce rozhoduje objektivně, kvalifikovaně, se znalostí věci a s ohledem na potřeby a zájmy MČ. Neuchyluje se k jednání, kterým by jednostranně upřednostňoval nebo naopak diskriminoval jakoukoliv skupinu či jednotlivce.

 4. Zastupitel neuzavře takovou dohodu, jež by ho zavazovala jednat či hlasovat v soukromém zájmu jiné osoby a jež by mohla ohrozit jeho svobodu hlasování. Zákaz uzavřít dohodu neplatí v případech běžné politické praxe, např. uzavření koaliční smlouvy.

 5. Zastupitel se účastní každého zasedání ZMČ a jednání dalších orgánů MČ, kterých je členem. Z vážných důvodů se předem omluví v souladu s jednacím řádem. Zastupitel přichází na jednání připraven.

 

Článek 2

Poskytování informací

 1. Zastupitel vykonává svůj mandát pod veřejnou kontrolou a poskytuje proto veřejnosti informace související s výkonem svého mandátu s výjimkou těch, které v souladu s právními předpisy podléhají zvláštní ochraně. 

 2. Zastupitel neposkytuje a odpovídajícím způsobem chrání informace, které získal v souvislosti s výkonem mandátu, jejichž ochranu stanoví zákon.  Tuto ochranu informací dodržuje i při komentování a zveřejňování zpráv a informací, a to i pro sdělovací prostředky.

 3. Zastupitel neuvádí vědomě v omyl veřejnost, ostatní zastupitele ani zaměstnance MČ. 

Článek 3

Oznámení o činnostech zastupitele, popř. manžela/manželky, registrovaného partnera/registrované partnerky zastupitele

 1. V případě, že se zúčastní jakéhokoliv jednání (včetně individuálního) s členy ZMČ, orgánů MČ, ZMČ a Rady MČ (dále jen „RMČ“) včetně zaměstnanců Úřadu MČ, které se týká dále uvedených vztahů, je zastupitel povinen včas oznámit, zda on sám nebo jeho manžel/manželka, resp. registrovaný partner/registrovaná partnerka:
  a) je nebo alespoň rok před uvedeným jednáním byl zaměstnancem, spolupracovníkem, členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby zřízené za účelem podnikání, popř. jejím majitelem nebo osobou samostatně výdělečně činnou, pokud tento subjekt vstoupí do jakéhokoliv vztahu s MČ (zejména obchodního, při převodu majetku a jiných veřejných prostředků, spolupráce apod.);
  b) vykonává činnosti či provozuje osobní aktivity ve spolcích, iniciativách či jiných obdobných subjektech, které jsou příjemci grantů, popř. jiné formy finanční pomoci od MČ, 
  c) vykonává činnosti či provozuje osobní aktivity v právnické osobě (např. spolku, SVJ), iniciativě či jiném obdobném subjektu, které vstoupí do úředního vztahu s orgány MČ.

 2. Oznámení o vztazích dle odst. 1 tohoto článku učiní zastupitel vůči osobám, s nimiž o nich jedná, před tímto jednáním.

 3. Pokud zastupitel vystupuje v rozpravě, připravuje či předkládá návrh nebo obdobným způsobem ovlivňuje jednání či rozhodnutí orgánu MČ, ZMČ a RMČ, a uplatňuje přitom významná sdělení, informace, návrhy či požadavky, jež získal od druhých osob, které na průběhu a výsledku jednání nebo rozhodnutí mají zájem (např. strany sjednávané smlouvy, osoby usilující o určité řešení projednávané otázky apod.) oznámí to na uvedených jednáních ihned, jakmile je to vzhledem k průběhu jednání možné.

 4. Pokud se zastupitel účastní jednání orgánů MČ, ZMČ a RMČ, které rozhodují o skutečnostech dle odst. 1 nebo 3 tohoto článku (včetně poradních orgánů), které se ho týkají, učiní oznámení tak, aby bylo součástí zápisu nebo záznamu jednání.

 5. Oznámení není třeba učinit v případě, kdy jsou skutečnosti podle odst. 1 nebo podle odst. 3 obecně známé a v případě vztahů upravených zákonem o hl. m. Praze (např. o náhradě mzdy a náhradě výdělku).

 6. Pokud MČ jako plátce uzavře smlouvu s 
  a) zastupitelem jako fyzickou osobou,
  b) právnickou osobou, jíž je zastupitel skutečným spolu/majitelem, anebo
  c) osobou, u které by zastupitel o svém vztahu s ní informoval podle odstavce 1,

zastupitel o tom písemně informuje kancelář starosty, která bezodkladně zajistí zveřejnění tohoto údaje spolu s jeho ostatními údaji na webu MČ jako součást přehledu podle čl. 8 a notifikuje o tom ostatní členy zastupitelstva.

 

Článek 4

Oznámení a informování o příjmech zastupitele

 1. Zastupitel bere na vědomí, že Úřad MČ zveřejňuje v ročním souhrnu jmenovitý přehled odměn a náhrad ušlé mzdy či ušlého výdělku členů zastupitelstva.

 2. Zastupitel též písemně oznámí veškeré příjmy veřejných prostředků od MČ a smluvní vztahy s MČ formou prohlášení příjemce veřejných prostředků od MČ (dále “prohlášení příjemce”). Prohlášení příjemce zahrnuje skutečnosti za dobu výkonu mandátu, nejdéle za dvě předcházející volební obdob. Prohlášení příjemce se podává i tehdy, jestliže zastupitel neměl mimo měsíční odměny žádný další příjem veřejných prostředků ani smlouvu podléhající této některé oznamovací povinnosti podle tohoto etického kodexu.

 3. Za příjem ve smyslu odst. 2 tohoto článku se nepovažuje poskytnutí dopravy, noclehu, stravy a dalších přiměřených požitků při jednáních, cestách a návštěvách konaných zastupitelem v zájmu MČ.

 4. Prohlášení příjemce za předešlý kalendářní rok podle odst. 1 tohoto článku doručí zastupitel předsedovi příslušného výboru ZMČ prostřednictvím Úřadu MČ (oddělení určené k podpoře volených orgánů) vždy nejpozději k termínu do 31.1 následujícího kalendářního roku

 5. Tímto etickým kodexem není dotčeno podávání oznámení podle zákona č. 159/06 Sb. o střetu zájmů; právní odbor úřadu MČ zpravidla upozorní zastupitele na termíny těchto podání.

 

Článek 5

Střet zájmů a neslučitelnost funkcí

 1. Jednou ze základních povinností zastupitele je učinit vše nezbytné k zabránění střetu soukromého a veřejného zájmu a vzniku situací, které mohou podezření ze střetů zájmů vyvolávat.

 2. Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem soukromým, tzn. jednání, které by přineslo jednostrannou a neoprávněnou výhodu jemu samotnému, jeho rodinnému příslušníkovi či osobě blízké nebo fyzické či právnické osobě, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy. V případě, že bude ZMČ či některý z dalších orgánů MČ, kterých je zastupitel členem, projednávat materiál dotýkající se jakýmkoliv způsobem zastupitele, jeho rodinného příslušníka či osoby blízké nebo fyzické či právnické osoby, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, oznámí zastupitel tuto skutečnost před projednáváním příslušného materiálu v orgánu MČ, který jej projednává, nejdéle však tak musí učinit před hlasováním o takovéto věci

 3. Zastupitel nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakkoliv spojenou s jeho postavením zastupitele, která by byla v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy.

 4. Zastupitel po dobu výkonu svého mandátu neučiní a ani nenavrhne orgánům MČ učinit úkon, který by jeho osobně, jeho rodinného příslušníka či osobu blízkou nebo fyzickou či právnickou osobu, se kterou měl nebo má obchodní nebo politické vztahy, zvýhodnil.

 5. To se netýká všeobecného zvýhodnění.

 6. Zastupitel se zavazuje, že po ukončení svého mandátu nebude zneužívat informace a jiné výhody, které získal, či které vyplynuly z výkonu jeho bývalé funkce.

 7. Zastupitel odmítne účast v příslušné výběrové komisi, pokud se výběrového řízení účastní jeho blízká osoba nebo právnická osoba, jíž je nebo alespoň rok před zahájením výběrového řízení byl zaměstnancem, spolupracovníkem, členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu, či v ní drží podíl. Zavazuje se nepožadovat žádné informace o průběhu takového řízení či takové řízení jakkoliv ovlivňovat.

 

Článek 6

Přijímání darů či jiných pozorností a služeb

 1. Zastupitel nevyžaduje od účastníků řízení, zájemců o smluvní vztahy a spolupráci či dalších třetích osob dary, úsluhy, služby ani žádná jiná zvýhodnění, která by mohla ovlivnit jeho nestranné rozhodování, či která by mohla být považována za odměnu za plnění povinností spojených s výkonem jeho mandátu.

 2. Zastupitel odmítne výhody, dary, úsluhy, služby a jiná zvýhodnění, která jsou mu v souvislosti s výkonem mandátu nabízena, pokud jejich hodnota není nižší než 1 200 Kč a jsou projevem zdvořilosti nebo obvyklého udržování dobrých vztahů s MČ.

 

 

Článek 7

Kontrolní postupy

 1. Případné podezření z porušení ustanovení tohoto Etického kodexu a podezření z uvedení nepravdivých údajů v oznámeních podávaných zastupiteli podle tohoto Etického kodexu, prověří na návrh zastupitele, občana nebo jejich skupiny výbor s působností v oblasti otevřenosti, a pokud by se prověřování týkalo člena tohoto výboru, pak kontrolní výbor (dále “příslušný výbor”). 

 2. Výsledky každého šetření příslušného výboru ZMČ ve smyslu odst. 1 tohoto článku projednává ZMČ.

 3. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto Etického kodexu zastupitelem, může být zastupitel odvolán ze své funkce v RMČ či výboru ZMČ, resp. jinými orgány MČ z dalších funkcí, do kterých ho tyto orgány jmenovaly či ustanovily. Usnesením ZMČ může být při zvlášť závažných případech porušení tohoto Etického kodexu zastupiteli doporučeno i vzdát se mandátu zastupitele.

 

Článek 8

Závěrečné ustanovení 

 1. Zastupitel se formou podepsaného čestného prohlášení ztotožňuje s tímto Etickým kodexem člena ZMČ (dále “čestné prohlášení”) s tím, že se bude řídit jeho ustanoveními.

 2. Starosta předloží tento Etický kodex v každém volebním období novému zastupitelstvu tak, aby jej po projednání v klubech a příslušných výborech vzalo na vědomí anebo schválilo se změnami nejpozději do půl roku po zvolení. Úřad MČ poté etický kodex předloží jednotlivým zastupitelům a po 30 dnech zveřejní přehled zastupitelů, kteří se k etickému kodexu přihlásili (dále “přehled”); přehled lze dále doplnit podle pozdějších čestných prohlášení s uvedením jejich data. Přehled se zveřejní na webu MČ jako sestava dat a zároveň se tato data zveřejní u jednotlivých zastupitelů.

 3. Úřad MČ po zveřejnění přehledu vyzve v něm uvedené zastupitele, aby vyplnili prohlášení příjemce podle čl. 4; odevzdaná prohlášení příjemce jako součást přehledu zveřejní po dobu výkonu mandátu zastupitele a dále dva roky po jeho skončení. Prohlášení příjemce může obdobně a se stejným důsledkem podat i zastupitel, který nepodal čestné prohlášení.

 4. Tímto Etickým kodexem nejsou dotčena práva a povinnosti zastupitelů stanovené právními předpisy, vnitřními předpisy hlavního města Prahy a MČ.

 5. Vzor Čestného prohlášení projednává příslušný výbor a je připojen jako příloha tohoto Etického kodexu člena ZMČ.

 6. Čestné prohlášení k Etickému kodexu předává člen ZMČ předsedovi příslušného výboru ZMČ prostřednictvím Úřadu MČ (oddělení určené k podpoře volených orgánů), které je spolu s prohlášeními příjemce archivuje. 

 

Článek 9

Účinnost

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení ZMČ.

Schváleno usn. ZMČ č. 397/17 dne 24.02.2017

Aktualizováno usnesením č. ZMČ-0205/23 ze dne 13.11.2023