Seniorské centrum Šatovka

V Šáreckém údolí

RMČ P6 svým usnesením č. 3649/18 ze dne 27.06.2018 souhlasila s vyhlášením architektonické soutěže o návrh na řešení záměru Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. Soutěž o návrh proběhla v souladu se soutěžními podmínkami, se soutěžním řádem ČKA a byla řádně vyhodnocena a ukončena. RMČ P6 potvrdila výsledky soutěže o návrh a doporučení poroty usnesením č. 3971/18 ze dne 31.10.2018.

Autorem vítězného soutěžního návrhu je společnost ASGK Design s.r.o. (Mgr. arch. Gabriela Kaprálová, Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Markéta Šornová, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. Marek Trebuľa ) (dále jen „vítězný uchazeč“). Na základě usnesení RMČ P6 č. 3971/18 ze dne 31.10.2018 byly vyplaceny ceny a odměny soutěžícím a odměny pro členy poroty. Výsledky soutěže o návrh byly rovněž prezentovány v médiích. 11.12.2018 proběhla vernisáž výstavy návrhů soutěže.

Dne 12.2.2019 přijala RMČ P6 usnesení č. 206/19 – Pokračování přípravy záměru Seniorského centra Šatovka, ve kterém odsouhlasila pokračování přípravy záměru a veřejné zakázky na služby "Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6" formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) v souladu se zadávacími podmínkami soutěže o návrh.

Následně, v 1. polovině roku 2019, bylo opakovaně zástupci městské části Praha 6 jednáno s obyvateli Šáreckého údolí a se Spolkem Šárecké údolí, zasedala pracovní skupina a soutěžní návrh byl konzultován zejména s odborem ochrany prostředí MHMP.

V návaznosti na tato jednání vyplynula doporučení ohledně úprav záměru. Převažující úpravy (v návaznosti na jednání s občany Šáreckého údolí) se týkají zejména redukce kapacity celého záměru.
Tyto úpravy byly zapracovány do podkladů výzvy k podání nabídky v JŘBU dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon").
RMČ P6 svým usnesením č. 733/19 ze dne 30.7.2019 schválila odeslání výzvy k podání nabídky v JŘBU navazujícím na soutěž o návrh dle ust. § 67 odst. 1 zákona na veřejnou zakázku na služby "Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6" vítěznému uchazeči. Ustanovená hodnotící komise se na základě doručené nabídky shodla na výběru vítězného uchazeče na veřejnou zakázku: „Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6“ a Radě městské části doporučila uzavřít smlouvu o dílo s vítězným uchazečem.

Zároveň Městský soud v Praze rozhodl dne 4.9.2019 pod č. j. 8 A 66/2019- 37, že Opatření obecné povahy č. 53/2018 – Celoměstsky významné změny vlny IV (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se v části změny Z 2778/00 zrušuje dnem nabytí právní moci tohoto rozsudku. K rozhodnutí došlo na základě podané žaloby, Spolkem Šárecké údolí a Spolkem pro Hanspaulku, na Hlavní město Praha s cílem zrušit část opatření obecné povahy č. 53/2018 – Celoměstsky významné změny vlny IV (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – v části změny Z 2778/00. Odpůrce žaloby (HMP) s podaným návrhem nesouhlasil a navrhl zamítnutí. Hl. m. Praha proti výše uvedenému rozhodnutí podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který bohužel následně tuto věc potvrdil.

V návaznosti na tuto skutečnost byl návrh smlouvy o dílo upraven tak, aby reagoval na nové skutečnosti a její součástí byly náležitosti řešící předmět díla ve vazbě na zrušenou změnu ÚPn HMPč. Z 2778/00.

„Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na služby Seniorské centrum Šatovka v Šáreckém údolí, Praha 6 v JŘBU“ bylo usnesením RMČ č. 1108/19 ze dne 09.12.2019. Podle usnesení ZHMP ze dne 27.5.2021 je pořizována změna (vlny 31 ÚP) zkráceným způsobem a 11/2022 proběhlo veřejné projednání Dle platného usnesení rady se bude dále postupovat po vydání nové změny ÚPn.