Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou

Pod Marjánkou

Cílem stavebního záměru je nejprve v rámci rekonstrukce postavit v místě stávajících dvou východních nízkých křídel budovy novou přístavbu, pro možnost umístění stávajících zdravotnických služeb (I. etapa). Poté dojde k rekonstrukci výškového hlavního západního křídla (II. etapa), zdravotní služby se pak budou moci přesunout z přístavby zpět do výškové části budovy a zároveň dojde k plánovanému návratu či obnově široké škály zdravotnických požadovaných služeb (rehabilitace, plnohodnotná lékárna, laboratoře atd.). Vzniklé uvolněné prostory v nové nízké přístavbě budou využity k rozšíření ordinací dle již avizovaných požadavků lékařů. Dostavěná a rekonstruovaná poliklinika bude následně fungovat v obou budovách jako výhradně zdravotnické zařízení (ideálně s rozšířením druhu a služeb ambulancí), případně doplněné zdravotně-sociálními službami.
ZMČ P6 přijalo usnesení č. 442/21 ze dne 24.06.2021 - Rekonstrukce a přístavba Polikliniky Pod Marjánkou - soutěž o návrh, ve kterém souhlasilo s pokračováním přípravy rekonstrukce a přístavby Polikliniky Pod Marjánkou za účelem zachování využití jako výhradně zdravotnického zařízení (ideálně s rozšířením druhu a služeb ambulancí) a případně doplněné zdravotně-sociálními službami, s cíli a zadáním soutěže o návrh, s pokračováním přípravy a realizací užší architektonicko-urbanistické dvoufázové projektové soutěže o návrh na "Rekonstrukci a přístavbu Polikliniky Pod Marjánkou“. Na základě usnesení RMČ č. 2779/21 ze dne 31.08.2021 byla vyhlášena architektonická užší soutěž o návrh na řešení záměru Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou. Na základě usnesení RMČ č. 3818/22 ze dne 25.07.2022 proběhlo rozhodnutí zadavatele o stanovení pořadí nejvhodnějších návrhů ve 2. fázi soutěže. Soutěž o návrh byla ukončena 02.09.2022 zveřejněním oznámení do Věstníku VZ.
OÚR MČ (po konzultaci s PO) za Městskou část Praha 6 e-mailem oslovil dne 06.04.2023 čtyři právní kanceláře, s výzvou k podání cenové nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, s předmětem "Komplexní administrace jednacího řízení bez uveřejnění navazujícího na užší dvoufázovou soutěž o návrh s názvem Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou". Po vyhodnocení nabídek byl vybrán usnesením rady č. 665/23 dne 12.6.2023 administrátor. V květnu 2023 proběhlo představení vítězného návrhu architektonické soutěže lékařům a veřejnosti. Podepsání smlouvy, resp. začátek administrace a výzva k podání nabídky proběhlo na podzim 2023. Nyní probíhá vyjednávání o smlouvě a nabídkové ceně. Připravuje se zřízení Expertní skupiny z řad lékařů a dalších odborníků. Začátek projektových prací se předpokládá s vítěznou nabídkou v roce 2024.