Park Lazáro Cardénase del Rio

Maďarská x Antonína Čermáka

V roce 2009 byla zpracována ideová studie řešící rehabilitaci parkových ploch mezi ul. Čermákova a Maďarská s přihlédnutím k záměru věnovat park významným osobnostem Latinské Ameriky. Park byl pojmenován na Park generála Lazáro Cardénase del Rio. Na základě této studie byla v roce 2013 zpracována dokumentace k územnímu řízení Rehabilitace parku generála LCDR včetně úpravy dopravního řešení a rozšíření parku východním směrem. Územní řízení bylo v roce 2014 přerušeno na žádost MČ P6 (jako investora) z důvodu dopracování návrhu a byla provedena participace s občany a občanskými sdruženími. Následně na základě výstupu participace s občany provedené firmou AGORA na přelomu 2015/2016 a s projednáváním připomínek petentů byla zpracována dokumentace úpravy studie varianty 2 a zpracována další dokumentace (ve stupni DUR + DSP). Dokumentace DUR byla dokončena (po všech úpravách) v roce 2019. V roce 2020 bylo vydáno územní rozhodnutí a v roce 2021 zpracována dokumentace pro výběr dodavatele. Od ledna 2022 bylo připravováno VŘ na dodavatele stavby, Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Rehabilitace PGLC del Rio, Praha 6“ proběhlo v témže roce, stejně jako předání staveniště. Stavba byla realizována v roce 2023, dokončena a kolaudována v polovině června. Vodní prvky byly během realizace dovybaveny barevným osvětlením. Současně s realizací revitalizace parku předala městská část projekty rekonstrukce přilehlých komunikací (Antonína Čermáka a Maďarské) správci komunikací (TSK) a to včetně stavebního povolení. Tato realizace se předpokládá po etapách zřejmě až od roku 2024 (Investor MHMP).