Transformace industriálního území Ruzyně na novou obytnou čtvrť

Ruzyně

Celý proces byl zahájen již v roce 2010 vyhlášením veřejné jednokolové urbanistické soutěže, Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistického řešení uspořádání rozvojového území Ruzyně jako podklad pro výběr zpracovatele podkladové studie pro změnu Územního plánu hl. m. Prahy.
Jednalo se o základní koncepci uspořádání území s cílem získání návrhu na zástavbu obytné čtvrti s úplnou vybaveností - tedy rozmanité formy bydlení, vymezení ploch pro veřejnou a občanskou vybavenost a veřejná prostranství (MŠ, ZŠ, obchody, služby a nebyt. prostory) a s fungující veřejnou dopravou a návrhem páteřní infrastruktury.
Pro transformaci území Nová Ruzyně bylo nutné nalézt shodu mezi MČ P6 a jednotlivými investory o vhodném charakteru zástavby, o výškách adekvátně reagujících na stávající okolní zástavbu a o dopravní infrastruktuře. Zejména však bylo nutné nalézt shodu v počtu, velikosti a rozmístění ploch pro veřejnou vybavenost a možnostech na těchto plochách veřejnou vybavenost realizovat.
Porota vyhodnocovala 51 odevzdaných návrhů.
Následné práce vyústily ve vypracování podkladů pro podání Podnětu na změnu územního plánu hl. m. Prahy v 06/2013 a současně došlo k výrazné změně podmínek v území z hlediska rozvojových možností, s ohledem na stabilizaci areálu Armády ČR.
Změna je pořizována podč. Z 2841/00.

S ohledem na rozsah řešeného území a z hlediska návrhu řešení bylo třeba vlastní koncepci směřovat k možnosti postupného naplňování v oblastech dle vymezených třech rozvojových celků.
Středobodem a centrem oblasti I. a II. je souvislý veřejný prostor vytvořený z několika typologicky odlišných prostranství propojující tramvajovou zastávkou v ulici Vlastina, centrální náměstí a železniční stanici Liboc v ulici U Prioru. Centrální náměstí je také navázáno pěší komunikací s parkem situovaným podél železniční trati v oblasti III. a s vilovou zástavbou za tratí.

V každé oblasti je umístěna spádová základní škola a potřebná kapacita MŠ
Veřejné představení této studie proběhlo 2.10.2018 v CAMPU a 3.10.2018 její projednání v RMČ P6.

Z důvodů majetkoprávních a dalších MČ P6 souhlasila s pořizováním dílčích změn v rámci jedné velké změny ÚPn.

S vlastníky oblasti I a části oblasti III byly uzavřeny "Smlouvy o spolupráci", které řešit budoucí vztahy v oblasti jak územně-plánovací, tak oblasti majetko-právní, oblasti školství a dalších a to i ve vazbě na metodiku spolupodílu investorů do území - tzv. doporučená kontribuce při změně ÚP, jehož cílem je objektivní formou zajistit férový a přiměřený podíl investora na rozvoji území v těch případech, kdy žádá o nenárokovou změnu ÚP, jež zvyšuje jeho hodnotu.

V současné době je tak platná změna ÚPn č. Z 3343 jen pro část oblasti III.