Osa Červený vrch

Červený vrch

Obytný soubor Červený Vrch je složen z charakterově samostatnějších celků.
Dominantní částí je vlastní sídliště podél kompoziční osy Evropské třídy, se zástavbou
v časově odlišných etapách, z jihu přiléhá starší sídliště kladenská. Osa Červený Vrch pak spojuje veřejná prostranství a vybavenost sídliště ve směru kolmém na Evropskou třídu.
V křížení os je dnes obchodní centrum Šárka a gastroobjekt Drancy. Předmětem projektu je
rehabilitace všech veřejných ploch této osy, doplnění vybavenosti a definování nového centrálního objektu včetně vyřešení provozních a dopravních vazeb.

Pro předmětný úkol byla založena na Praze 6 pracovní skupina pod vedením Ing.arch. M.Polácha již v roce 2016. V roce 2017 bylo požádáno o pořízení změny – úpravy ÚPn, která je projednávána pod číslem U1362. V roce 2018 proběhla velká participace s občany jako podklad pro Studii rozvoje, která obsahovala průtoková setkání, anketu a pracovní setkání s občany.
V návaznosti na tyto podklady byly zpracovány dvě varianty Studie urbanistických regulativ a zásad, které se staly podkladem pro další úvahy nad řešením tohoto území.

Od letošního roku nově sestavená pracovní skupina navázala na předchozí materiály a jedná s investorem a pořizovatelem změny ÚPn HMP o podobě prostoru Osy Červený Vrch.