Spisovna Pod Juliskou

Pod Juliskou

V rámci nefinančního plnění výběrového řízení na prodej projektu Na Dračkách byl MČ P6 nabídnut pozemek za teplárnou Juliska, územní plán HMP funkčně stabilizován jako technické vybavení – energetika. Vzhledem k tomu, že tuto polohu pozemku nepovažujeme za vhodnou k instalaci veřejné vybavenosti pro obec, byla prověřena možnost umístění technického zázemí (areál PRO 6, SNEO, archiv a sklady úřadu atd.). Pro funkční soulad s územně plánovací dokumentací bylo požádáno o změnu územního plánu HMP. Předmětná změna na území OV-E byla vydána v roce 2022. Byla uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě darovací se společností Pod Juliskou. Byl schválen stavební program a v grémiu starosty v lednu roku 2023 schválena zjednodušená studie záměru s odhadem investičních nákladů a se zhodnocením rizik. Výběr zhotovitele (projektanta) byl schválen radou s tím, že by mělo být dosaženo ÚR do konce letošního roku. Pro urychlení celého procesu bylo aktivně jednáno se společností Pod Juliskou o předání maximálního možného množství podkladů. Současně s tím probíhají jednání o uzavření smluvní dokumentace (darovací smlouva; smlouva o zřízení vědného břemene a smlouva o správě komunikace) se společností Pod Juliskou, tak s Veolií. Je připravena dokumentace pro ÚR pro projednání s DOSS. MČ P6 by měla získat pravomocné povolení budoucího záměru před dokončením 3 BD a prodejem bytových jednotek jednotlivým vlastníkům.