Významné aktuální projekty

mapa aktuálních projektů Aktuální projekty na mapě Otevřít mapu
Ve vazbě na přípravu a rekonstrukci Parku Lazáro Cardénase a jeho vyústění do ulice de Gaulle a připravovanou rekonstrukci ulice Maďarská a Ant. Čermáka je již dlouhodobě připravována úprava tohoto ná ...
Více informací
Papírenská V rámci připravované rekonstrukce a dostavby areálu bývalých papíren uzavřela MČ P6 s investorem memorandum, které mimo jiné zajišťuje MČ P6 holoprostor haly 400 m2 pro zřízení kulturníh ...
Více informací
Pod Juliskou V rámci nefinančního plnění výběrového řízení na prodej projektu Na Dračkách byl MČ P6 nabídnut pozemek za teplárnou Juliska, územní plán HMP funkčně stabilizován jako technické vybave ...
Více informací
Stamicova Záměrem v širším kontextu je řešit návštěvnická stání ÚVN v Břevnově. Jedinou dosud známou variantou řešení je obrátit hlavní vstup do ÚVN – a to ze Stamicovy ulice a na toto řešení postu ...
Více informací
Bělohorská IPR připravil studii rekonstrukce Bělohorské ulice jako obchodní třídy v úseku hotel Pyramida – areál Kaštanu a akci k projektu a realizaci předal vysoutěženému projektantu (PÚDIS a.s.) ...
Více informací
U Prioru Po zpracování studie jako podkladu pro změnu ÚP HMP byla jednoznačně formulována nezbytná zařízení pro zajištění veřejné vybavenosti pro novou čtvrť "Nová Ruzyně". V rámci této akce jde v ...
Více informací
K lánu Sídliště Červený vrch nemá centrální náměstí, navíc je půleno Evropskou ulicí jako zásadní bariérou vnitřních vazeb sídliště. Jistou nápravu přináší projekt "Osa Červený vrch". Z původního z ...
Více informací
Svatovítská Požadavek realizace související stavby s MO - Blanka - KES nebyl do dnešního dne naplněn. Na základě z konce 90.let připravovaného konceptu byla v minulých letech zahájena příprava doku ...
Více informací
Bělohorská 201 Součástí záměru je přístavba vlastní budovy Kaštanu a společenský sál, klub či alespoň kavárna - cukrárna, úprava západního předpolí Kaštanu na možnost pořádání trhů a malých kulturn ...
Více informací
náměstí Interbrigády V návaznosti na usnesení ZMČ 120/19 z 12.9.2019 byla v roce 2020 přemístěna socha I. S. Koněva a byl odstraněn kamenný parter. Od roku 2021 probíhá příprava kombinované výtvarn ...
Více informací
Podbabská Na základě původního konceptu generelu parkování HMP bylo upraveno prodloužení TT do Podbaby a nebyl definitivně řešen prostor původní tramvajové smyčky. Důvodem byly navržené podzemní ga ...
Více informací
Dejvická Osa Hradčanská - Dejvická - Vítězné náměstí - Technická ulice má pro centrální část Prahy 6 klíčový význam nejen kompoziční, ale především jsou zde skryty ambice čtvrti na funkční centrum ...
Více informací
Revitalizace veřejného prostoru zahnuje dva základní projekty : - Projekt revitalizace historického vodovodního systému studní, (26 studní, 2021 - 2023) - Projekt obnovy sídlištních domovních vybave ...
Více informací
Goetheho Budova nádraží Bubeneč byla prohlášena za národní kulturní památku a zároveň jako zbytný majetek prodána SŽDC obci – MČ P6. Proběhlá participace MČ P6 s občany vytipovala nejvhodnější okru ...
Více informací
Praha 6 Jedná se o umísťování mobiliáře do veřejného prostoru. Částka každoročně navržená zahrnuje projektové, přípravné práce a vlastní realizaci. ...
Více informací
Ladronka AVČ Ladronka - strategický plán rozvoje na období 2018 – 2028. Na základě tohoto strategického plánu připraveného pracovní skupinou a schváleného ZMČ ("Plán pro Ladronku, schváleno usnesen ...
Více informací
Macharovo náměstí Po ukončení architektonická soutěže o návrh na úpravu centrálního prostoru "MACHAROVO NÁMĚSTÍ" ve Střešovicích (vyhlášena Usnesením RMČ č. 2899/17 ze dne 10.11.2017, výsledky schv ...
Více informací
Antonína Čermáka V roce 2009 byla zpracována ideová studie řešící rehabilitaci parkových ploch mezi ul. Čermákova a Maďarská s přihlédnutím k záměru věnovat park významným osobnostem Latinské Ameri ...
Více informací

Vize pro rozvoj Prahy 6

Dlouhodobé vize jsou uvedeny ve strategickém plánu pro Prahu 6. Jeho cílem je poskytnout občanům základní představu o směřování městské části v různých oblastech na následujících 10-20 let.
Strategický plán Prahy 6

Územní plán

Územní plán určuje, jak se bude město v následujících deseti až dvaceti letech rozvíjet, kde se smí a nesmí stavět apod. Je to závazný plán pro stavební úřady, které mohou v konečné fázi vydat povolení k umístění konkrétní stavby.
Územní plán Prahy

Nový metropolitní plán

Připravovaný Metropolitní plán do budnoucna nahradí Územní plán. Jeho cílem je zastavit rozšiřování města do krajiny nebo zajištění dostatku kvalitní veřejné vybavenosti. Pro to vymezí zastavitelná a nezastavitelná území, určí, jak dané území využívat .
Metropolitní plán

Zapojte se do rozvoje Prahy 6

Nápad pro Šestku je projekt participativního rozpočtu Městské části Praha 6. Spočívá v tom, že lidé mohou v určeném období (obvykle na jaře) a podle stanovených pravidel podávat své návrhy na vylepšení veřejných prostranství Prahy 6, radnice potom přihlášené nápady posoudí z hlediska jejich realizovatelnosti a přínosu pro obyvatele. Nápady, které splní podmínky pak postoupí do veřejného hlasování. V hlasování občané rozhodnou o tom, které nápady mají být realizovány.

Nápad pro šestku
nápad pro šestku