Žádost o koncesi zahraniční právnickou osobou

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvod

Žádost o koncesi na živnost v plném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel

Vedoucí organizační složky podniku, zmocněnec.

Podmínky

Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

Doklady

Výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí (doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státě EU). Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad, že u zahraniční právnické osoby není překážka provozování živnosti podle § 8, odst. 5 živnostenského zákona. Právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydané soudním nebo správním orgánem tohoto státu. Právnické osoba se sídlem v ostatních státech dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu. Doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, podle přílohy č.3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení odpovědného zástupce, pokud je ustanoven. O žádosti o ustanovení odpovědného zástupce rozhoduje živnostenský úřad. V případě nově zřízené organizační složky podniku (ještě nezapsané v Obchodním rejstříku) je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude umístěno sídlo (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.) a doklad o tom, že organizační složka podniku byla zřízena (zřizovací listina).

Poplatky

1 000 Kč za žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání bez ohledu na to, zda je podána žádost o jednu nebo více koncesovaných živností.


500 Kč za další žádost o koncesi bez ohledu na to, zda je podána žádost o jednu nebo více koncesovaných živností.


Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášena živnost nebo více živností, a podána žádost o koncesi. Poplatek je splatný při podání žádosti. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 50–54 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů další právní předpisy obecného i technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Sankce

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Dodatek

Požádat o koncesi lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem.


V případě osobního podání žádosti o koncesi není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru.


Cizojazyčné doklady se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících). Pravost podpisů a otisku razítek na originálu, který byl vydán v zahraničí, musí být ověřena.

Poznámky

Živnostenské oprávnění nově zřízené zahraniční právnické osoby na koncesovanou živnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku. Živnostenské oprávnění zahraniční právnické osoby již zapsané v Obchodním rejstříku na koncesovanou živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.