Cestovní pas

Kdy a kde řešit

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Hlavní budova úřadu

Československé armády 601/23

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

pátek08:00 - 12:00

Kdo je vám k dispozici

Jaroslava Stehlíková

Vedoucí odd. CD

Oddělení cestovních dokladů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 038

telefon: 220 189 958

e-mail: jstehlikova@praha6.cz

Úvodní slovo

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:


  • dětem do 15 let (s dobou platnosti 5 let)
  • občanům od 15 let do 18 let (s dobou platnosti na 10 let)
  • občanům starším 18 let (s dobou platnosti na 10 let)


Dobu platnosti pasu NELZE prodloužit.


Lhůta vyhotovení je u všech 30 dnů.

Žadatel

Žádost o vydání cestovního dokladu podávají:

– občané České republiky;

– jejich zákonní zástupci;

– Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí Za splnění všech podmínek a za účasti občana, jemuž je pas vydáván.

Podmínky

Děti do 15-ti let:

Žádost podává osobně zákonný zástupce dítěte u orgánu příslušného k vydávání cestovních dokladů. Zároveň zajistí jeho osobní přítomnost. Vyzvednutí hotového cestovního pasu provede zákonný zástupce osobně u orgánu, kde byla podána žádost, případně který uvedl v žádosti. Z důvodu zvláštního zřetele může převzít pas i zmocněnec po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem.


Další náležitosti: Zajistit osobní přítomnost dítěte /i miminka/ za účelem pořízení biometrických údajů (pořizuje se údaj o zobrazení obličeje, údaj o otiscích prstů dětí od 12 let).


Občan starší 15 a mladší 18 let:

Žádost se podává osobně u orgánu příslušného k vydávání cestovních dokladů, pořizují se biometrické údaje (pořizuje se údaj o zobrazení obličeje, údaj o otiscích prstů). Vyzvednutí hotového cestovního pasu provede občan osobně u orgánu, kde podal žádost, případně který uvedl v žádosti. Z důvodu zvláštního zřetele může převzít pas i zmocněnec po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem.


Další náležitosti: Zajistit přítomnost (zákonného zástupce) tj. jednoho z rodičů k provedení souhlasu s vydáním cestovního pasu, ten při tom předloží svůj platný občanský průkaz a rodný list žadatele, nebo doručit písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem.


Občan ČR starší 18 let:

Žádost se podává osobně u orgánu příslušného k vydávání cestovních dokladů, pořizují se biometrické údaje (pořizuje se údaj o zobrazení obličeje, údaj o otiscích prstů). Vyzvednutí hotového cestovního pasu se provádí osobně u orgánu, kde byla podána žádost, případně který uvedl v žádosti. Z důvodu zvláštního zřetele může převzít pas i zmocněnec po předložení plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Doklady

Žádost pro děti do 15 let:

– platný občanský průkaz zákonného zástupce – rodiče;

– rodný list dítěte;

– vrátit starý pas, pokud byl vydán.

Žádost pro občany starší 15 a mladší 18 let:

– platný občanský průkaz;

– platný občanský průkaz, souhlas zákonného zástupce – rodiče;

– rodný list dítěte;

– vrátit starý pas, pokud byl vydán.

Žádost pro občany ČR starší 18 let:

– platný občanský průkaz;

– vrátit starý pas pokud byl vydán.

Poplatky

Děti do 15 let:

Lhůta 30 dnů: poplatek za vydání pasu 100 Kč.

Poplatek za převzetí pasu u jiného orgánu, který uvedl v žádosti 100 Kč.

Platnost pasu 5 let.


Lhůta do 5 pracovních dnů: poplatek za vydání pasu 1000 Kč, žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné na MV ČR či na ORP.

Lhůta do 24 hodin: poplatek za vydání pasu: 2000 Kč, žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné pouze na MV ČR.


Občan ČR starší 15 let

Lhůta 30 dnů: poplatek za vydání pasu 600 Kč.

Poplatek za převzetí pasu u jiného orgánu, který uvedl v žádosti 100 Kč.

Platnost pasu 10 let.


Lhůta do pracovních 5 dnů: poplatek za vydání pasu 3000 Kč, žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné na MV ČR či na ORP.

Lhůta do 24 hodin: poplatek za vydání pasu: 6000 Kč, žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné pouze na MV ČR.


Aktuální úřední hodiny MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 jsou uvedeny na stránkách MV ČR Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Zákon

zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) ve znění zákona č. 217/2002 Sb. ve znění zákona č. 539/2004 Sb. ve znění zákona č. 559/2004 Sb. ve znění zákona č. 136/2006 Sb. ve změní zákona č. 106/2007 Sb. ve změní zákona č. 140/2008 Sb. ve změní zákona č. 274/2008 Sb. ve změní zákona č. 197/2009 Sb. ve změní zákona č. 227/2009 Sb. ve změní zákona č. 281/2009 Sb. ve změní zákona č. 384/2009 Sb. ve změní zákona č. 197/2010 Sb. ve změní zákona č. 424/2010 Sb. ve změní zákona č. 167/2012 Sb. ve změní zákona č. 159/2013 Sb. ve změní zákona č. 303/2013 Sb. ve změní zákona č. 64/2014 Sb. ve změní zákona č. 318/2015 Sb. ve změní zákona č. 191/2016 Sb. ve změní zákona č. 298/2016 Sb. ve změní zákona č. 183/2017 Sb. ve změní zákona č. 192/2017 Sb. vyhláška č. 415/2006 Sb. vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb.

Předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Odvolání

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení, vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád. Proti rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů (např. proti rozhodnutí odepření vydání cestovního dokladu) lze podat odvolání k úřadu, který napadené rozhodnutí vydal. Těmito úřady jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hl. městě Praze úřady městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni magistrát. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad, v hlavním městě Praze magistrát. Správní řízení ve věcech cestovních dokladů ukončené pravomocným rozhodnutím se na žádost účastníka řízení obnoví, jestliže vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník řízení nemohl v původním řízení uplatnit. Nové řízení provede správní orgán, který byl příslušný v původním řízení v prvním stupni. Odvolací správní orgán je příslušný tehdy, jestliže řízení bylo obnoveno z důvodů, které se týkaly výlučně odvolacího řízení. V přezkumném řízení správní orgány z moci úřední přezkoumají pravomocné rozhodnutí ve věcech cestovních dokladů v případě, kdy lze pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy. Účastník řízení může dát podnět k provedení přezkumného řízení. Přezkumné řízení zahájí z moci úřední správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, pokud dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Jestliže dal podnět k přezkumnému řízení účastník, může přezkumné řízení provést i správní orgán, který přezkoumávané rozhodnutí vydal, pokud plně vyhoví účastníku řízení. Návod jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně, naleznete na stránce MV ČR.

Sankce

Pokud občan nesplní povinnost nebo poruší zákaz stanovený zákonem o cestovních dokladech, může být takové jednání posouzeno jako přestupek. Přestupky na úseku cestovních dokladů jsou upraveny v § 34a zákona o cestovních dokladech. Přestupkem může být např. povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, poškozením, zničením nebo zneužitím a neodevzdání neplatného cestovního dokladu. Za přestupek lze uložit pokutu do 10.000 Kč, jedná-li se o neoprávněné zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji do 1.000.000 Kč. Poskytnutí údajů v rozsahu: jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, jde-li o diplomatický nebo služební pas, i diplomatická nebo služební hodnost (funkce), u občanů narozených v cizině pouze kód státu narození, je povinné podle zákona č. 329/1999 Sb. Odmítnutím poskytnutí těchto údajů dojde ke spáchání přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 10.000 Kč.

FAQ

Mohu cestovat po Evropské unii s jakýmkoliv občanským průkazem?


K cestám po Evropské unii lze použít všechny typy občanských průkazů – MV ČR pouze nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Dodatek

Skončení platnosti cestovního dokladu:

– uplynutím doby v něm vyznačeném,

– ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,

– uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

– pozbytí státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.


Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti jestliže:

– je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,

– obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana,

– jeho držitel podstatně změnil podobu.


Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad.


Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky, zejména:

– zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza,

– zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Poznámky

Od 1. září 2006 se děti, resp. občané mladší 15 let, nezapisují do cestovních dokladů rodičů, s výjimkou cestovního průkazu. Od 1. září 2006 se RUŠÍ vydávání cestovního průkazu obecními úřady obcí s rozšířenou působností. Cestovní průkazy od tohoto data vydávají jen zastupitelské úřady v zahraničí, zejména v případě ztráty nebo odcizení cestovního pasu. Od 1. září 2006 se RUŠÍ námořnická knížka jako jiný cestovní doklad na základě mezinárodní smlouvy, včetně její registrace.


NELZE ZAPSAT TITUL ANI VĚDECKOU HODNOST DO CESTOVNÍHO PASU NELZE ZAPSAT DÍTĚ DO CESTOVNÍHO PASU RODIČŮ.


Rodiče musí pro všechny děti mladší 15 let požádat o vystavení cestovního pasu. Toto platí i pro cesty do Schengenského prostoru. Občanský průkaz rodiče, ve kterém má zapsané děti, není pro ně cestovním dokladem. Veškeré zápisy dětí v cestovním pase rodičů pozbývají platnosti dnem 27. 6. 2012. K překročení hranice s členským státem EU lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz.


Upozornění: Žadatel o cestovní pas s biometrickými údaji dává výslovný souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat s biometrickými údaji cestovního pasu a zároveň bere na vědomí, že biometrické údaje budou vedeny v informačním systému evidence cestovních dokladů, jehož správcem je Ministerstvo vnitra ČR, a to po dobu od data jejich pořízení do uplynutí lhůty 60 dnů od předání uvedeného cestovního pasu jeho výrobcem Ministerstvu vnitra, pro účely zajištění jeho vydání, případně pro uplatnění reklamace zjištěných vad.