Veřejná vystoupení zvířat

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Eva Müllerová

Ref. ochrany zvířat, ZPF a přírody

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 212

telefon: +420 220 189 403

e-mail: emullerova@praha6.cz

Úvodní slovo

Provádění činnosti se zvířaty, prováděné na místě přístupném veřejnosti.


Veřejným vystoupením se podle § 8 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh. Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod hospodářských zvířat.

Žadatel

Pořadatel veřejného vystoupení.

Podmínky

Pořadatel veřejného vystoupení je podle § 8 odst. 3 zákona na ochranu zvířat povinen konání akce oznámit nejméně 14 dnů před konáním veřejného vystoupení krajské veterinární správě (Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy ČR, Na Kozačce 3, Praha 2; telefon: 222 522 126, e-mail: epodatelna.kvsa@svscr.cz; ID datové schránky: 8Fm8b8u) a příslušnému Úřadu městské části místo. Součástí oznámení by mělo být datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje umožňující identifikaci odborné osoby (blíže viz § 8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat), zároveň je třeba předložit seznam činností se zvířaty.

Doklady

Údaje o veřejném vystoupení požadované podle § 8 odst. 3 zákona na ochranu zvířat, tj. místo a datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit, údaje umožňující identifikaci osoby podle § 8 odstavce 2 zákona na ochranu zvířat. Současně s oznámením je třeba předložit seznam činností se zvířaty.

Poplatky

Úkony nejsou zpoplatněny.

Zákon

Zákon ČNR č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Odvolání

Nelze uplatnit, odvolání je možné pouze v případě zákazu akce proti rozhodnutí v této věci.

Sankce

Jako pořadatel akce se fyzická nebo právnická osoba dopustí přestupku nebo správního deliktu tím, že nezajistí při veřejném vystoupení zvířat přítomnost fyzické osoby (podle § 8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání), neprovede oznámení (podle § 8 odst. 3 písm. a) nebo d) zákona na ochranu zvířat proti týrání), nebo neprovede poučení podle § 8 odst. 3 písm. c). Za nesplnění povinností pořadatele veřejného vystoupení může orgán ochrany zvířat uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.

FAQ

Bude ve věci vydáno rozhodnutí o povolení svodu zvířat?

Orgán ochrany zvířat po novelizaci zákona (v r. 2013) nevydává ve věci meritorní rozhodnutí, ale pouze přijímá v dané věci oznámení.

Dodatek

Lhůta pro vyřízení: oznámení je třeba podat 14 dnů před konáním akce; ve věci není následně vydáváno rozhodnutí.