Požadavek na provedení stavby studny a k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

David Marmazinský

Referent speciálních staveb

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: +420 220 189 817

e-mail: dmarmazi@praha6.cz

Úvodní slovo

V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavebního záměru předpokládá projednání tohoto záměru v několika fázích rozhodovacího procesu:

1) umístění stavby (viz životní situace územní rozhodnutí …);

2) povolení stavby + povolení k nakládání s vodami ve spojeném řízení.

Žadatel

PO, FO, stavebník, investor, projektant, právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, účastník řízení atd.

Podmínky

Před podáním žádosti je třeba zajistit:

– doklady prokazující vlastnické právo žadatele ke stavbě nebo pozemku, na které/m se realizace záměru navrhuje, doklady je třeba připojit v případě, kdy nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, pak předloží smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu, nemá-li žadatel vlastnické právo, smlouvu nebo doklad dle uvedeného, předloží souhlas jejich vlastníka, to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit;

– závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů;

– stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k dotčeným ochranným a bezpečnostním pásmům;

– smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury;

– projektovou dokumentaci stavby vypracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb;

– vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona (posouzení z hlediska hydrogeologie).

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje.


Potřebné formuláře:

• žádost o vydání stavebního povolení [příloha č. 9 vyhláška č. 503 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu]

• žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [příloha č. 2 vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti, rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu]

Poplatky

Poplatky se vybírají podle přílohy č. 1 položka č. 17 zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

Předpisy

– vyhláška 26/1999 Sb., hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, která platí do 30. 9. 2014, od 1. 10. 2014 platí nové nařízení č. 11/2014 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy);

– vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla;

– vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

– vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního řízení;

– vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vše v platném znění

Odvolání

Opravným prostředkem je odvolání. O možnosti podání odvolání budete vyrozuměni v závěru rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním adresovaným odvolacímu orgánu, prostřednictvím správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí.

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje: § 178–183 stavebního zákona, § 116–125l vodního zákona.