Požadavek na provedení domovní čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

David Marmazinský

Referent speciálních staveb

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: +420 220 189 817

e-mail: dmarmazi@praha6.cz

Úvodní slovo

Ohlášení je projednáváno podle § 105 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ve spojení s § 15a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „vodní zákon“).


Ohlášení se vztahuje pouze na domovní čistírny, které jsou výrobkem označeným certifikátem podle zvláštního právního předpisu (§ 11 až 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění).


V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavebního záměru předpokládá projednání tohoto záměru v několika fázích rozhodovacího procesu:

1) umístění stavby (viz životní situace požadavek na umístění stavby…)

2) ohlášení

Žadatel

PO, FO, stavebník, investor, projektant, právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, účastník řízení atd.

Podmínky

Před podáním žádosti je třeba zajistit:

– doklady prokazující vlastnické právo žadatele ke stavbě nebo pozemku, na které/m se realizace záměru navrhuje, doklady je třeba připojit v případě, kdy nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, pak předloží smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu, nemá-li žadatel vlastnické právo, smlouvu nebo doklad dle uvedeného předloží souhlas jejich vlastníka, to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit;

– územní rozhodnutí;

– závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů;

– stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k dotčeným ochranným a bezpečnostním pásmům;

– smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury;

– souhlasy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k pozemkům, které mají společnou hranici s pozemkem, na kterém má být stavební záměr uskutečněn; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu;

– projektovou dokumentaci stavby vypracovanou podle vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb;

– vyjádření osoby s odbornou způsobilostí podle § 9 odst. 1 vodního zákona (posouzení z hlediska hydrogeologie) v případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy;

– vyjádření správce vodního toku v případě vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových (vodního toku);

– vyjádření správce povodí;

– provozní řád;

– kategorii výrobku označeného certifikátem.

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje

Poplatky

Poplatky se vybírají podle přílohy č. 1 položka č. 17 zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění

Předpisy

– vyhláška 26/1999 Sb., hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze;

– vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla;

– vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

– vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního řízení;

– vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu;

– zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;

– nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE;

– nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních;

– nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech vše v platném znění

Odvolání

Proti sdělení k ohlášení se nelze odvolat.

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje: § 178–183 stavebního zákona, § 116–125l vodního zákona.