Ohlášení živnosti zahraniční právnickou osobou

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvod

Ohlášení živnosti volné, řemeslné a vázané v plném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 1, 2, 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

V případě ohlášení živnosti volné je potřeba uvést obory činností.

Žadatel

Vedoucí organizační složky podniku, zmocněnec.

Podmínky

Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

Doklady

Výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí (doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státě EU). Výpis nesmí být starší než 3 měsíce. Doklad, že u zahraniční právnické osoby není překážka provozování živnosti podle § 8, odst. 5 živnostenského zákona. Právnická osoba se sídlem na území jiného členského státu EU dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydané soudním nebo správním orgánem tohoto státu. Právnické osoba se sídlem v ostatních státech dokládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný tímto státem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží čestné prohlášení učiněné před notářem nebo orgánem tohoto státu. V případě ohlášení živnosti ohlašovací řemeslné nebo vázané se přikládají doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, a čestné prohlášení odpovědného zástupce, pokud je ustanoven. V případě nově zřízené organizační složky podniku (ještě nezapsané v Obchodním rejstříku) je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude umístěno sídlo (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.) a doklad o tom, že organizační složka podniku byla zřízena (zřizovací listina).

Poplatky

1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.


500 Kč za ohlášení další živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.


Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi. Poplatek je splatný při ohlášení. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 45–48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů další právní předpisy obecného i technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Sankce

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Dodatek

Ohlásit živnost lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem. V případě osobního ohlášení živnosti není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru. Cizojazyčné doklady se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících). Pravost podpisů a otisku razítek na originálu, který byl vydán v zahraničí, musí být ověřena.

Poznámky

Živnostenské oprávnění nově zřízené zahraniční právnické osoby na ohlašovanou živnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku. Živnostenské oprávnění zahraniční právnické osoby již zapsané v Obchodním rejstříku na ohlašovanou živnost vzniká dnem ohlášení.