Místní poplatek ze psa

Kdy a kde řešit

Ekonomický odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Simona Šimková

Referent místních poplatků

Oddělení místních příjmů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 509

telefon: 220 189 908

e-mail: ssimkova@praha6.cz

Mgr. Pavlína Röslerová

Referent místních poplatků

Oddělení místních příjmů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 509

telefon: 220 189 367

e-mail: proslerova@praha6.cz

Úvodní slovo

Místní poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Poplatek ze psa na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně.

Poplatek platí držitel psa obci příslušné podle svého místa přihlášení nebo sídla podnikatele. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Každý chovatel psa, který je přihlášený na území České republiky, je povinen nechat psa trvale označit identifikačním číslem (dříve mikročipem) dle veterinárního zákona. Označení psa na žádost chovatele provede veterinární lékař. Od veterinárního lékaře, který aplikoval identifikační číslo, si chovatel k doložení trvalého označení vyžádá potvrzení o označení psa. Označování psů se provádí na náklady jejich chovatelů.

Žadatel

Držitel psa (fyzická nebo právnická osoba).

Podmínky

Ohlášení místního poplatku ze psa, tzn. oznámení údajů rozhodných pro stanovení poplatku, je poplatník povinen provést u správce poplatku (oddělení místních příjmů ÚMČ Praha 6) do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala (např. úhyn psa, změnu majitele, změnu místa pobytu, stěhování z činžovního do rodinného domu a opačně, změnu sazby na základě přiznání důchodu apod.).

Doklady

• Občanský průkaz

• Doklady prokazující nárok na osvobození od poplatku: průkaz ZTP nebo ZTP/P, diplomatický pas, osvědčení, že je držitel psa členem Svazu záchranných brigád, popř. osvědčení dle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti

• Doklady prokazující nárok na sníženou sazbu poplatku: doklad o přiznání důchodu (pouze osoby s přiznaným důchodem mladší 65 let), doklad o převzetí psa z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy

Poplatky

Sazby poplatku činí ročně:

• 1500 Kč/rok za jednoho psa chovaného v bytě (a 2250 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele),

• 600 Kč/rok za jednoho psa chovaného v rodinném domě v městských částech Praha 1 až 15 a Praha 17 (a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele),

• 200 Kč/rok za jednoho psa, je-li jeho držitelem poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu anebo osoba starší 65 let (a 300 Kč ročně za druhého a každého dalšího psa téhož držitele),

• 600 Kč/rok za jednoho psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu (a 900 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož majitele).


Úhradu poplatku za psa/psy lze provést pouze s uvedením variabilního symbolu:

• hotově v pokladně úřadu,

• poštovní poukázkou,

• nebo převodem z účtu.

Číslo účtu pro platbu za psa/psy:

30015-2000866399/0800 (uvedení VS vždy nutné)

Od poplatku je ze zákona o místních poplatcích osvobozen držitel psa, kterým je:

• osoba nevidomá,

• osoba, která je považovaná za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby,

• osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

• osoba, provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.


Dále jsou osvobozeni dle Vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku ze psů tito držitelé:

• delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států požívající dle mezinárodního práva výsady a imunity,

• služebních psů sloužících PČR a MP,

• speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů s příslušným osvědčením,

• převzatých z některých útulků provozovaných na území hl. m. Prahy po dobu 2 let od převzetí (aktuální seznam k dispozici v kanceláři místních poplatků č. 509).

Zákon

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen p. p.).

Předpisy

OZV č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění p. p., zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči ve znění p. p. a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p.

Odvolání

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu (Magistrát hl. m. Prahy).

Sankce

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

FAQ

Mohu psa přihlásit e-mailem?

Ne. Na formuláři ohlášení musí být originál vlastnoručního podpisu držitele psa.


Mohu psa odhlásit e-mailem?

Ano. Psa může z osobního e-mailu odhlásit osoba, na kterou je pes k poplatku přihlášen.


Mohu psa přihlásit za někoho jiného?

Ano. Je k tomu nutná plná moc budoucího držitele psa, který je trvale hlášen v Praze 6.


Žiju v Praze 6, ale trvalé bydliště mám mimo Prahu 6. Kde mám psa přihlásit k poplatku?

Psa lze k poplatku přihlásit pouze v místě trvalého bydliště, uvedeného v OP.