Zpracování osobních údajů

Kdy a kde řešit

Kancelář tajemníka

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Martin Pawinger

Vedoucí KT

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 525

telefon: 220 189 123

e-mail: mpawinger@praha6.cz

Městská část Praha 6 (dále jinak také my, nás nebo naše), včetně organizačních složek či podřízených organizací, dbá o ochranu vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, souhlasu či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování.

Předmět

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor. Tím je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor nebo odkaz na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu povinností městské části Praha 6 v rámci přenesené i samostatné působnosti, při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, a také při návštěvách a používání našich webových stránek.

Správce osobních údajů

Městská část Praha 6, Čs. armády 601/23, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Ivana Šilhánková, tel. č. 770 606 082, email: poverenec@lawya.cz

V případě žádosti o naplnění vašich práv v oblasti osobních údajů se obracejte na Koordinátora pro práva subjektů údajů – Kancelář tajemníka, email: , která zajišťuje zpracování žádostí subjektů údajů. Příjem žádostí je prováděn výhradně proti jednoznačné identifikaci subjektu údajů (ztotožnění), tedy podáním žádosti datovou schránkou subjektu údajů, podáním žádosti podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu subjektu údajů prostřednictvím emailové adresy nebo elektronické podatelny městské části, podáním žádosti s úředně ověřeným podpisem subjektu údajů prostřednictvím podatelny městské části nebo ověřením totožnosti žadatele předložením občanského průkazu při osobním podání žádosti v podatelně městské části.

Kategorie osobních údajů

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • adresní a identifikační údaje;
 • údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost;
 • informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi;
 • informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku, jako jsou kamerové záznamy.

(Jedná se například o: adresa místa trvalého pobytu; adresy předchozích míst trvalého pobytu; datová schránka; datum narození; datum, místo, okres a stát uzavření manželství; datum, místo, okres a stát vzniku partnerství; doklady o důchodu; doklady o vzdělání; doručovací adresa; email; invalidita, zdravotní znevýhodnění; jméno, popřípadě jména; jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo dítěte; jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a rodné číslo manžela nebo partnera; místo a okres narození; místo narození; místo pobytu; obsah rozsudku soudu; omezení svéprávnosti; platový výměr; podpis; pohlaví; popisné údaje na záznamovém zařízení: vzhled, činnost, doba, audio záznam; předchozí zaměstnavatel; rodinný stav; rodné číslo; stát narození; státní občanství a datum jeho nabytí nebo pozbytí, popřípadě více státních občanství a data jejich nabytí nebo pozbytí; státní příslušnost; stav; telefon; titul; trvalé bydliště; údaje o opatrovníkovi; údaje o oprávněné osobě; údaje o osvojenci; zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu nebo správního orgánu o zákazu pobytu; zdravotní pojišťovna; zdravotní prohlídky a další údaje...)

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Mezi základní právní akty patří zejména: 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze; 500/2004 Sb. – Správní řád; 89/2012 Sb. – Zákon občanský zákoník; 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek; 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím; 634/2004 Sb. – Zákon o správních poplatcích; 250/2000 Sb. – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 250/2016 Sb. – Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a další např. sektorová legislativa.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Účely zpracování

 • plnění povinností v přenesené a samostatné působnosti městské části Praha 6, včetně poskytování informací;
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci městské části Praha 6;
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami;
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a areálů a rovněž ochrana městské části Praha 6 proti podvodům a v soudních sporech;
 • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení městské části Praha 6, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Dle požadavků zákona můžeme osobní údaje týkající se jednotlivců zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadovaném zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.

Třetí strany: veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.

Uchovávání

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou vaším souhlasem.

Ochrana osobních údajů

Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centrálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): v některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

Naše webové stránky (soubory cookie, využití dat a podobné nástroje)

Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče a protokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.

Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.

V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údaje o použití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí nebo k bezpečnostním účelům.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil, či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.

Propojené stránky

Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili s podmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Děti

Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k poskytování služeb dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

Služba Google Analytics

Na svých webových stránkách můžeme rovněž používat službu Google Analytics ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů na webových stránkách, jako jsou například navštívené webové stránky, odkliknuté odkazy a provedená vyhledávání.

Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k vylepšování webu. Soubory cookie anonymně shromažďují informace, jako je počet návštěvníků na webu, odkud návštěvníci přišli a stránky, které navštívili. Informace vytvořené těmito soubory cookie a vaše aktuální adresa IP budou přeneseny z vašeho internetového prohlížeče a budou uloženy na serverech Google ve Spojených státech a dalších zemích. Google bude tyto informace používat ve vašem zastoupení pro účely vyhodnocení způsobu, kterým používáte náš web, jak bylo popsáno výše. Adresa IP získaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojena s jakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na adrese: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

Tyto soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít funkcí našich webů. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Vaše práva

Máte právo v relevantních případech, a do míry přípustné podle platného zákona, se na nás obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů
 • a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet, v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu, rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.