Duhová kniha

Duhová kniha 2023

Duhová kniha představuje přehled dlouhodobých plánů investičních akcí a významných oprav MČ Praha 6. Jedná se o jakýsi zásobník projektů, jejichž realizace je uvažována jak v kratším časovém období, tak v delším.

Nad čarou jsou uváděny projekty (v souladu se střednědobým rozpočtovým výhledem na období 2024 - 2028), které je potřeba z hlediska MČ Praha 6 realizovat (tzv. have to do), a to z prostředků, které má MČ Praha 6 k dispozici či se lze oprávněně domnívat, že k dispozici v budoucnu bude mít.

Pod čarou jsou uváděny ty projekty, které by bylo z pohledu MČ Praha 6 hezké realizovat (tzv. nice to do), pokud by na to v budoucnu měla zajištěny finanční prostředky (akce mimo výše uvedený rozpočtový výhled).

Finanční profily uváděné u jednotlivých akcí plánovaných zejména na další roky, tj. 2026 - 2028, jsou většinou stanoveny jako odborné odhady možných prostředků potřebných k realizaci dané akce.

Často nejsou v současnosti známy všechny potřebné informace, které by vedly k zpřesnění odhadů částek ve finančních profilech.

V krycích listech jednotlivých akcí jsou většinou uváděny jako zdroj financování vlastní prostředky MČ Praha 6, avšak MČ Praha 6 bude usilovat o externí financování, případně kofinancování akcí, z rozpočtu HMP, z národních dotačních titulů a případně z dotací Evropské unie.

Obsah Duhové knihy:

01 Územní rozvoj

02 Městská infrastruktura

03 Doprava

04 Školství a vzdělávání

05 Zdravotnictví a sociální oblast

06 Kultura a památková péče

07 Bezpečnost

08 Hospodářství

09 Vnitřní správa

XX Nezařazené